Splošni pogoji & piškotki

Splošni pogoji


1. Splošni del

1.1 Vse storitve, ki so navedene na spletni strani www.netx.si, opravlja izvajalec:

Računalniško programiranje in svetovanje, NETX, Luka Peteh, s.p.
Kamnoseška ulica 15,
1000 Ljubljana, Slovenija.

1.2 Naročnik v nadaljevanju pomeni podjetje, fizično osebo, fizično osebo, ki opravlja dejavnost, organizacijo, ki ji izvajalec nudi storitve. V primeru, da oseba izrecno poudari, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala izvajalcu, ob izvedbi naročila izkaže izvajalcu dokazilo o soglasju tretje strani.

1.3 Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri naročniku, naročnika zavezujejo samo v primeru, kadar naročnik pisno potrdi takšne dogovore izvajalcu.

1.4 Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih nudi izvajalec oziroma pri vseh pravnih odnosih med izvajalcem in naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga izvajalec, razen v primerih, kadar da izvajalec v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.5 V primeru naročila po e-pošti ali telefonu šteje, da je naročnik prebral pričujoče pogoje poslovanja ter da se z njimi v celoti strinja.

2. Obveznosti Izvajalca in Naročnika

2.1 Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene storitve po najboljših močeh opravil kakovostno ter v dogovorjenem roku.

2.2 Izvajalec ne jamči za točnost podatkov na spletni strani www.netx.si, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak povzročenih s strani naročnika, pri kateri koli opravljeni storitvi. Za točne podatke je potrebno kontaktirati izvajalca.

2.3 Pogodba med naročnikom in izvajalcem je sklenjena, ko je podpisana iz strani obeh pogodbenikov.

2.4 Po opravljeni storitvi je naročnik dolžan rezultate opravljene storitve pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da naročnik rok za vložitev reklamacije zamudi, izvajalec reklamacije ne obravnava. Za kvaliteto storitev, ki jih izvajalec opravi na izrecno željo naročnika v neprimerno kratkem roku, izvajalec ne jamči.

2.5 Dogovorjeni roki se lahko spremenijo v primeru višje sile, kot je naravna katastrofa, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.

2.6 Naročnik sme opravljene storitve uporabljati šele po tem, ko je bil zanje v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil izvajalec.

2.7 V kolikor želi naročnik odstopiti od pogodbe, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi. Stroške določi izvajalec in za to izstavi račun.

2.8 V primeru, da naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga.

3. Varstvo osebnih podatkov

3.1 Vpis osebnih podatkov v spletnem naročilu na strani www.netx.si je potreben izključno za pravilno izvajanje storitev. Izvajalec ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače trgoval z vašimi osebnimi podatki.

3.2 Izvajalec jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti naročnika ter jih pod nikakršnimi pogoji ne bo posredoval na razpolago tretjim osebam.

3.3 V kolikor naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima izvajalec pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem obvesti izvajalca in ta preneha z obveščanjem.

4. Avtorske pravice

4.1 Vsi oblikovani materiali ostajajo last podjetja NETX, Luka Peteh s.p. in so zaščiteni s pravom intelektualne lastnine. Uporabniku (naročniku) se dovoli uporaba pod komercialnimi pogoji oziroma z izrecnim pisnim privoljenjem našega podjetja.

5. Ocena stroškov in plačilo

5.1 Ocena stroškov in cene, ki jo je dal izvajalec, le-tega ne zavezujejo. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cene ali pogojev, v kolikor preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celoten obseg storitev.

5.2 V vseh primerih ima izvajalec pravico zahtevati predplačilo storitev. Predplačilo mora biti poravnano pred začetkom projekta.

5.3 Če ni drugače določeno je naročnik zavezan v osmih (8) dneh po končanem projektu plačati preostali znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na izvajalčev transakcijski račun. V primeru zamud pri plačilu bo izvajalec obračunal zakonite zamudne obresti.

6. Podpora in gostovanje

6.1 Uredniške ure, ki so del naročniškega razmerja niso prenosljive v naslednji mesec in se ne morajo seštevati. Uredniško uro lahko naročnik porabi v mesecu za katerega je stroške poravnal.

6.2 Izvajalec ponuja gostovanje spletne strani. Cenik gostovanja se lahko spremeni. Izvajalec trideset (30) dni pred iztekom gostovanja o tem obvesti naročnika, ta se odloči če želi gostovanje podaljšati. Izvajalec spletno stran gostuje le v primeru, če je račun za storitve plačan v naprej.

7. Izdelave spletne strani

7.1 V ceno izdelave spletne strani so vključene le funkcionalnosti, določene z 2.členom prodajne pogodbe. Za vse nadgradnje lahko izvajalec izda račun za dodatne storitve naročniku.

8. Postopek dela

8.1 Izvajalec pošlje naročniku ponudbo in podpisano prodajno pogodbo s strani izvajalca. Naročnik pregleda pogodbo, jo podpiše in vrne izvajalcu.

8.2 Naročnik priskrbi vse zahtevane vsebine in druge materiale, ki jih izvajalec potrebuje za izdelavo spletne strani. Naročnik izrazi svoje dodatne želje glede oblikovanja in izgleda spletne strani. Naročnik nakaže na TRR izvajalca avans določen s prodajno pogodbo.

8.3 Izvajalec prične s izdelavo spletne strani. V roku osmih (8) delovnih dneh spletno stran, da v vpogled naročniku. Ta obvesti izvajalca o potrebnih spremembah. Rok izdelave spletne strani se lahko zavleče zaradi potrebnih sprememb.

8.4 Naročnik nakaže še drugi del plačila, izvajalec ponudi dostop naročniku do spletne strani in s tem je izdelava končana.

9. Prenašanje priročnikov in novic

9.1 S prenosom priročnika ali novice iz spletne strani se obiskovalec strinja, da lahko podjetje NETX obiskovalcu na podan email naslov pošilja novice in druga elektronska sporočila.

9.2 Podjetje NETX z podatki ravna skrbno in jih ne posreduje drugim.

9.3 Obiskovalec se lahko od pošiljanja novic odjavi. To naredi tako, da v email naslovu klikne na “odjava od novic” in sledi postopku. Ali pa na spletni stran https://netx.si/odjava-od-novic/.

 

NETX, Luka Peteh s.p. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj ko so objavljene.

 

Zadnje spreminjanje splošnih pogojev 10.07.2018

Luka Peteh